Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

ZASADY PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE WARMI?SKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W LATACH 2006-2008

LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO

( z Uchwa?y Nr 276 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 maja 2005 roku

zm. Uchwa?? Nr 17 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2005 roku)

 

§1

Uchwa?a okre?la uprawnienia przys?uguj?ce laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyj?ciu na I rok studiów w Uniwersytecie.

 

§2

Olimpiadami stopnia centralnego s?:

a/  olimpiady przedmiotowe,

b/  olimpiady z zakresu okre?lonej dziedziny wiedzy,

c/  konkursy o zasi?gu centralnym, w których uczestnicz? przedstawiciele odpowiadaj?cym tematycznie kierunkom studiów Uniwersytetu.

 

§3

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finali?ci uprawnieni s? do przyj?cia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego okre?la za??cznik 1 do Uchwa?y.

1.  Liczba laureatów i finalistów przyjmowanych na poszczególne kierunki studiów z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego nie mo?e przekracza? 10 % limitu naboru na te kierunki.

2.  W przypadku, gdy liczba zg?oszonych laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przekroczy limit okre?lony w ust. 1 – o przyj?ciu na studia z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego decyduje ?rednia arytmetyczna ocen lub ?rednia % punktów z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów, uzyskanych przez kandydata na ?wiadectwie dojrza?o?ci (obliczona wed?ug zasad okre?lonych przez Senat Uniwersytetu dla konkursu ?wiadectw w danym roku).

Pozostali laureaci lub finali?ci zostaj? poddani ogólnie obowi?zuj?cemu post?powaniu kwalifikacyjnemu.

 

§4

Zasady ustalania laureatów i finalistów oraz konkursów okre?laj? odr?bne przepisy.

 

§5

Podstaw? uzyskania wymienionych w uchwale uprawnie? jest dokument wydany przez G?ówny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porz?dkowym, stwierdzaj?cy zaj?te przez kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

 

§6

Z okre?lonych w niniejszej uchwale uprawnie? laureaci i finali?ci mog? skorzysta? tylko jeden raz – w roku uzyskania ?wiadectwa dojrza?o?ci lub w roku nast?pnym – niezale?nie od roku uzyskania tytu?u laureata lub finalisty.

 

§7

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Za??cznik 1

Wykaz olimpiad, konkursów i turniejów ogólnopolskich

uprawnienia laureatów i finalistów stopnia centralnego do przyj?cia na I rok studiów

w latach 2006-2008

 

Lp.

Nazwa olimpiady

Uprawnieni do przyj?cia na studia

z pomini?ciem post?powania kwalifikacyjnego:

Laureaci elim.centr.

Finali?ci elim. centr.

Kierunki studiów

1

2

3

4

1

Olimpiada Artystyczna

L. el. c.  + F. el. c.

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

2

Olimpiada Astronomiczna

L. el. c.  + F. el. c.

informatyka

matematyka

mechanika i budowa maszyn

technika rolnicza i le?na

edukacja techniczno-informatyczna

3

Olimpiada Biologiczna

L. el. c.  + F. el. c.

architektura krajobrazu (wy??cznie kandydaci, którzy z?o?yli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

biologia

biotechnologia

in?ynieria chemiczna i procesowa

ochrona ?rodowiska

ogrodnictwo

pedagogika

piel?gniarstwo

rolnictwo

rybactwo

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

weterynaria

zootechnika

4

Olimpiada Chemiczna

L. el. c.  + F. el. c.

biologia

biotechnologia

edukacja techniczno-informatyczna

informatyka

in?ynieria chemiczna i procesowa

matematyka

mechanika i budowa maszyn

ochrona ?rodowiska

ogrodnictwo

rolnictwo

rybactwo

technika rolnicza i le?na

technologia  ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

weterynaria

zootechnika

5

Olimpiada Filozoficzna

L. el. c.  + F. el. c.

filozofia

pedagogika

socjologia

teologia

6

Olimpiada Fizyczna

L. el. c.  + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

informatyka

in?ynieria chemiczna i procesowa

matematyka

mechanika i budowa maszyn

ochrona ?rodowiska

rybactwo

technika rolnicza i le?na

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

7

Olimpiada

Geograficzna i Nautologiczna

L. el. c.  + F. el. c.

architektura krajobrazu (wy??cznie kandydaci, którzy z?o?yli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

gospodarka przestrzenna

ochrona ?rodowiska

rybactwo

8

Olimpiada Historyczna

L. el. c.  + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

filozofia

historia

pedagogika

prawo

socjologia

teologia

9

Olimpiada Informatyczna

L. el. c.  + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

informatyka

in?ynieria chemiczna i procesowa

matematyka

mechanika i budowa maszyn

technika rolnicza i le?na

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

zarz?dzanie i marketing

10

Olimpiada

J?zyka Angielskiego

L. el. c.  + F. el. c.

filologia (sp. fil. angielska, fil. rosyjska z j?zykiem angielskim)

pedagogika

11

Olimpiada

J?zyka Bia?oruskiego

L. el. c.  + F. el. c.

filologia (sp. filologia wschodnios?owia?ska)

12

Olimpiada

J?zyka Francuskiego

L. el. c. + F. el. c.

pedagogika

13

Olimpiada

J?zyka ?aci?skiego

L. el. c. + F. el. c.

teologia

14

Olimpiada

J?zyka Niemieckiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (sp. fil. germa?ska, fil. rosyjska z j?zykiem niemieckim)

pedagogika

15

Olimpiada

J?zyka Rosyjskiego

L. el. c. + F. el. c.

filologia (sp. fil. wschodnios?owia?ska, fil. rosyjska, fil. rosyjska z j?zykiem niemieckim, fil. rosyjska z j?zykiem angielskim, fil. ukrai?sko-polska)

pedagogika

16

Konkurs  Technik

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

mechanika i budowa maszyn

technika rolnicza i le?na

17

Konkurs Wiedzy Geodezyjnej

i Kartograficznej

L. el. c. + F. el. c.

geodezja i kartografia

18

Konkurs „Zielone Dyplomy”

L. el. c. + F. el. c.

ogrodnictwo

rolnictwo

rybactwo

technika rolnicza i le?na

zootechnika

19

Olimpiada

Literatury i J?zyka Polskiego

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

filologia polska

pedagogika

20

Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie po 17 wrze?nia 1939 r.

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

historia

21

Olimpiada Matematyczna

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu  (wy??cznie kandydaci, którzy z?o?yli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

geodezja i kartografia

informatyka

in?ynieria chemiczna i procesowa

matematyka

mechanika i budowa maszyn

ochrona ?rodowiska

ogrodnictwo

rolnictwo

rybactwo

technika rolnicza i le?na

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

zarz?dzanie i marketing

zootechnika

22

Olimpiada

Ochrony ?rodowiska (ZMW)

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu (wy??cznie kandydaci, którzy z?o?yli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

biologia

ochrona ?rodowiska

rolnictwo

rybactwo

zootechnika


23

Ogólnopolski  Konkurs
„Parlamentaryzm w Polsce”

L. el. c.

prawo

L. el. c. + F. el. c

dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

historia

politologia

stosunki mi?dzynarodowe

24

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

L. el. c. + F. el. c.

in?ynieria chemiczna i procesowa

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

25

Turniej Budowlany

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

26

Turniej M?odych Mistrzów Techniki

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

mechanika i budowa maszyn

ochrona ?rodowiska

rybactwo

technika rolnicza i le?na

27

Olimpiada

Wiedzy  o Wynalazczo?ci

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

mechanika i budowa maszyn

28

Olimpiada

Wiedzy Ekologicznej

L. el. c. + F. el. c.

architektura krajobrazu (wy??cznie kandydaci, którzy z?o?yli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym)

biologia

ochrona ?rodowiska

ogrodnictwo

pedagogika

rolnictwo

rybactwo

zootechnika

29

Olimpiada

Wiedzy Ekonomicznej

L. el. c. + F. el. c

ekonomia

towaroznawstwo

socjologia

zarz?dzanie i marketing

30

Olimpiada

Wiedzy o Polsce i ?wiecie Wspó?czesnym

L. el. c. + F. el. c.

administracja

dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

filozofia

politologia

socjologia

stosunki mi?dzynarodowe

teologia

31

Olimpiada

Wiedzy o Prawach Cz?owieka

L. el. c. + F. el. c.

administracja

dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

filozofia

politologia

pedagogika

prawo

socjologia

stosunki mi?dzynarodowe

teologia

32

Olimpiada

Wiedzy Technicznej

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

edukacja techniczno-informatyczna

in?ynieria chemiczna i procesowa

mechanika i budowa maszyn

ochrona ?rodowiska

rybactwo

technika rolnicza i le?na

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

33

Olimpiada

Wiedzy i Umiej?tno?ci
Budowlanych

L. el. c. + F. el. c.

budownictwo

34

Olimpiada

Wiedzy i Umiej?tno?ci Rolniczych

L. el. c. + F. el. c.

rolnictwo (bloki: produkcja ro?linna,

ogrodnictwo ,ochrona i in?ynieria ?rodowiska);

in?ynieria chemiczna i procesowa (blok: ?ywienie cz?owieka i gospodarstwo domowe);

ogrodnictwo (bloki: produkcja  ro?linna, ogrodnictwo, ochrona i in?ynieria ?rodowiska);

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka (blok: ?ywienie cz?owieka i gospodarstwo domowe);

towaroznawstwo (blok: ?yw. cz?owieka i gospodarstwo domowe);

technika rolnicza i le?na

(blok: mechanizacja rolnictwa, le?nictwo);

zootechnika (blok: produkcja  zwierz?ca)

zarz?dzanie i marketing (blok: agrobiznes);

35

Olimpiada

Wiedzy o Unii Europejskiej

L. el. c. + F. el. c.

dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

historia

prawo

politologia

stosunki mi?dzynarodowe

teologia

36

Olimpiada

Wiedzy o ?ywno?ci

L. el. c. + F. el. c.

in?ynieria chemiczna i procesowa

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

37

Olimpiada

Wiedzy o ?ywieniu

L. el. c. + F. el. c.

in?ynieria chemiczna i procesowa

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

38

Olimpiada Teologii Katolickiej

L. el. c. + F. el. c.

teologia

39

Misyjna Olimpiada Znajomo?ci Afryki

L. el. c. + F. el. c.

teologia

40

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z  Zakresu Technologii Mi?sa

L. el. c. + F. el. c.

in?ynieria chemiczna i procesowa

technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

towaroznawstwo

 


Ta strona by?a odwiedzana 1048 razy (w tym z UWM 19 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-31
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa